Vị trí đón, trả Hoa tiêu khu vực Quảng Ngãi

Tuyến dẫn tàu Dung Quất;

Tuyến dẫn tàu Sa Kỳ;

Tuyến dẫn tàu Dung Quất

Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 01 hải lý,

với tâm là điểm DQ-PS có tọa độ:

Hệ VN-2000

Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
15°26'30.0" 108°45'30.0"

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
15°26'26.3" 108°45'36.5"

 

Tuyến dẫn tàu Sa Kỳ

Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 01 hải lý,

với tâm là Phao 0 có tọa độ:

Hệ VN-2000

Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
15°12'12.4" 108°55'33.7"

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
15°12'08.7" 108°55'40.3"