Vị trí đón, trả Hoa tiêu khu vực Thừa Thiên Huế

  • Tuyến dẫn tàu Chân Mây;
  • Tuyến dẫn tàu Thuận An;
  • Khu chuyển tải Thuận An - Thừa Thiên Huế;
  • Khu chuyển tải Tư Dung - Tư Hiền;

Luồng Chân Mây

Vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Chân Mây được giới hạn bởi đường tròn bán kính 1 hải lý

với tâm là điểm CM có tọa độ địa lý như sau:

HỆ VN-2000

Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
16°21'15.7" 107°59'40.4"

HỆ WGS-84

Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
16°21'12.0" 107°59'47.0"

 

Luồng Thuận An

Vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Chân Mây được giới hạn bởi đường tròn bán kính 1 hải lý

với tâm là điểm Phao 0 có tọa độ địa lý như sau:

HỆ VN-2000

Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
16°35'27.7" 107°37'19.5"

HỆ WGS-84

Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
16°35'24.0" 107°37'26.1"

 

Khu chuyển tải Thuận An - Thừa Thiên Huế

Trong phạm vi khu chuyển tải, được giới hạn bởi đường tròn bán kính 360m, tâm có tọa độ:

HỆ VN-2000

Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
16°35'33.3" 107°37'55.2"

HỆ WGS-84

Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
16°35'29.6" 107°38'01.8"

 

Khu chuyển tải Tư Dung - Tư Hiền

Trong phạm vi khu chuyển tải thiết kế được giới hạn bởi đường tròn bán kính 312,5m tâm có tọa độ:

HỆ VN-2000

Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
16°22'37.8" 107°56'44.1"

HỆ WGS-84

Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
16°22'34.1" 107°56'50.6"