Hội nghị người lao động năm 2020

         Vào lúc 08 giờ ngày 21/02/2020 Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã tổ chức “Hội nghị người lao động năm 2020” tại hội trường công ty.

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

           Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; công khai mức trích lập, sử dụng các quỹ, các nội dung tài chính liên quan đến người lao động; Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi; Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả và phương hướng hoạt động của Thanh tra nhân dân.

Biểu quyết thông qua các nội dung   

        Hội nghị đã bầu: Ban Thanh tra nhân dân; Thành viên đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại tại doanh nghiệp.

        Hội nghị đã ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2020 giữa Giám đốc công ty và Chủ tịch công đoàn công ty; thống nhất xây dựng lại quy chế dân chủ và quy chế đối thoại theo hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; khen thưởng những tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; phát động phong trào thi đua năm 2020 và thông qua Nghị quyết Hội Nghị./.