HỘI NGHỊ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HÀNG HẢI VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU

Căn cứ các Quyết định số 1599/QĐ-CHHVN ngày 02/12/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải; Ngày 15/12/2021 Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải cho Hoa tiêu hàng hải thuộc Công ty.

      Tham gia Hội nghị ông Trần Thanh Nhung – Q.Giám đốc Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã công bố Quyết định:

   - Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải cho ông Đặng Văn Diện sinh ngày 01/01/1983 thuộc Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV.

   - Được dẫn tàu trong vùng 3, trên tuyến dẫn tàu: Chân Mây, Đà Nẵng, Thuận An, Quảng Nam, Sa Kỳ, Dung Quất.

    Một số hình ảnh tại Hội nghị: