HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023

    - Căn cứ quy định pháp luật về An toàn vệ sinh lao động;

   - Thực hiện Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023; Ngày 12 và 13/6/2023 tại Hội trường Trụ sở Công ty, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV phối hợp cùng Phân viên khoa học an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung tổ chức Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 cho  người lao động đang làm việc tại Công ty.

     Tại khóa huấn luyện, CBCNV Công ty Hoa tiêu khu vực IV đã được phổ biến, huấn luyện các nội dung quan trọng và thiết thực như: Hệ thống chính sách, pháp luật về An toàn lao động, Vệ sinh lao động; các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; phương pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; Chính sách chế độ an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn…; Thông qua khóa huấn luyện này, người lao động tại Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã nhận thức được vai trò quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nghiêm túc tuân thủ, chấp hành các quy định về công tác An toàn - Vệ sinh lao động./.

 

         Một số hình ảnh tại khóa huấn luyện:

 

Giảng viên chính khoá Huấn luyện: Ông Lê Minh Đức - Phân viện trưởng Phân viện ATVSLĐ và BVMT Miền Trung 

 

 

 

 

          Nguồn: Pilotco4.com