Hình thức pháp lý và Tư cách pháp nhân

- Công ty do Bộ Giao thông vận tải quyết định chuyển đổi sang loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và chuyển về làm đơn vị thành viên, là Công ty con của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, do Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

- Công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại các ngân hàng trong nước, nước ngoài và Kho bạc Nhà nước theo các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

- Công ty được Chủ sở hữu đầu tư 100% vốn điều lệ và chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng tài sản.

- Công ty có vốn và tài sản riêng, có bộ máy quản lý và điều hành theo quyết định của Chủ sở hữu và quy định tại Điều lệ này.

- Công ty có đầy đủ các quyền về sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, biểu tượng riêng của mình theo quy định của pháp luật.

- Công ty có trách nhiệm kế thừa và thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Công ty Hoa tiêu khu vực IV tại thời điểm chuyển đổi và trong suốt quá trình hoạt động.