Vị trí đón, trả Hoa tiêu khu vực Đà Nẵng

  • Tuyến dẫn tàu Đà Nẵng;
  • Tuyến dẫn tàu Mỹ Khê;

Tuyến dẫn tàu vào Đà Nẵng

Vùng đón trả hoa tiêu tuyến dẫn tàu Đà Nẵng được giới hạn bởi đường tròn bán kính 1 hải lý

với tâm là điểm O có tọa độ địa lý như sau:

Hệ VN-2000 

Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
16°10'03.7" 108°10'53.4"

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)    Kinh độ (E)
16º10'00.0"

108º11'00.0"

 

Tuyến dẫn tàu vào Mỹ Khê

Vùng đón trả hoa tiêu khu vực Mỹ Khê - Đà Nẵng được giới hạn bởi đường tròn bán kính 0,5 hải lý

với tâm có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000 

Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
16°04'10.0" 108°17'07.0"

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)    Kinh độ (E)
16º04'06.3"

108º17'13.6"