Vị trí đón, trả Hoa tiêu khu vực Quảng Nam

Tuyến dẫn tàu Kỳ Hà

Vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam được giới hạn bởi đường tròn bán kính 1 hải lý

với tâm là điểm Phao 0 có tọa độ địa lý như sau:

Hệ VN-2000

Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
15°29’43.9” 108°42’13.2”

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
15°29’40.2 108°42’19.8”